សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

ផលិតផលក្រាហ្វិចសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាគុយលីចូម

 • graphite boat

  ទូកក្រាហ្វិច

  ប្រអប់ក្រាហ្វិច (ទូកក្រាហ្វិច) ខ្លួនវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយើងអាចដាក់វត្ថុធាតុដើមនិងផ្នែកដែលយើងត្រូវការដើម្បីកំណត់ទីតាំងរឺបញ្ចប់ការរចនាជាមួយគ្នាដែលក្នុងនោះមានកំដៅខ្ពស់។ ប្រអប់ក្រាហ្វិចត្រូវបានផលិតពីក្រាហ្វិចសិប្បនិម្មិតដោយដំណើរការមេកានិក។ ដូច្នេះពេលខ្លះគេហៅថាប្រអប់ក្រាហ្វពេលខ្លះគេហៅថាទូកក្រាហ្វិច។ ប្រអប់ក្រាហ្វិចត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងចង្រ្កានធន់នឹងភាពខ្វះចន្លោះផ្សេងៗចើងរកានកមដោយភ្លើងពណ៌គ្រឿងសង្ហារិមឡចំហាយឡចំហាយឡចំហាយអ៊ីណុកទីនធ្យូងថ្ម។

 • Graphite Boat for Lithium iron phosphate battery

  ទូកក្រាហ្វិចសម្រាប់ថ្មផូលីតដែក

  ទូកក្រាហ្វិច (ទូកក្រាហ្វិច) ខ្លួនវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយើងអាចដាក់វត្ថុធាតុដើមនិងផ្នែកដែលយើងត្រូវការដើម្បីកំណត់ទីតាំងឬបញ្ចប់ការរចនាជាមួយគ្នាដែលក្នុងនោះមានកំដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ទូកក្រាហ្វិចត្រូវបានផលិតពីក្រាហ្វិចសិប្បនិម្មិតដោយដំណើរការមេកានិក។ ដូច្នេះពេលខ្លះគេហៅថាទូកក្រាហ្វិចពេលខ្លះគេហៅថាប្រអប់ក្រាហ្វិច។ ទូកក្រាហ្វិចត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងចង្រ្កានធន់នឹងភាពខ្វះចន្លោះផ្សេងៗចើងរកានកមដោនភ្លើងពណ៌ចង្រ្កានកំដៅឡចំហាយឡចំហាយអុីនធ័រចង្ក្រានធេនធូមណុបបាមីលឡចំហាយឡចំហាយ។

 • Graphite Box for anode powder

  ប្រអប់ក្រាហ្វិចសម្រាប់ម្សៅអេណា

  ក្រាហ្វិច ប្រអប់ (ទូកក្រាហ្វិច) ខ្លួនវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយយើងអាចដាក់វត្ថុធាតុដើមនិងផ្នែកដែលយើងត្រូវការដើម្បីកំណត់ទីតាំងឬបញ្ចប់ការរចនាជាមួយគ្នាដែលក្នុងនោះមានកំដៅខ្ពស់។ ប្រអប់ក្រាហ្វិចត្រូវបានផលិតពីក្រាហ្វិចសិប្បនិម្មិតដោយដំណើរការមេកានិក។ ដូច្នេះពេលខ្លះគេហៅថាប្រអប់ក្រាហ្វពេលខ្លះគេហៅថាទូកក្រាហ្វិច។ ប្រអប់ក្រាហ្វិចត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងចង្រ្កានធន់នឹងភាពខ្វះចន្លោះផ្សេងៗចើងរកានកមដោយភ្លើងពណ៌គ្រឿងសង្ហារិមឡចំហាយឡចំហាយឡចំហាយអ៊ីណុកទីនធ្យូងថ្ម។